Τετάρτη 21 Μαΐου 2014

«Συγγνώμη πού εἴμαστε Ὀρθόδοξοι» : 10η Γενική Συνέλευση του Π.Σ.Ε. στό Πουσάν

«Συγγνώμη πού εἴμαστε Ὀρθόδοξοι» : 10η  Γενική Συνέλευση του Π.Σ.Ε. στό Πουσάν


«Ἐπιβεβαιώνουμε τή θέση τῆς Ἐκκλησίας στό σχέδιο τοῦ Θεοῦ καί μετανοοῦμε γιά τίς διαιρέσεις μεταξύ τῶν ἐκκλησιῶν μας καί ἐντός αὐτῶν, ὁμολογώντας μέ λύπη ὅτι ἡ ἔλλειψή ἑνότητάς μας (disunity) ὑπονομεύει τή μαρτυρία μας γιά τά εὐαγγέλια τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί καθιστᾶ λιγότερο ἀξιόπιστη τή μαρτυρία μας γιά τήν ἑνότητα ἐκείνη πού ὁ Θεός ἐπιθυμεῖ γιά ὅλους»  (Δήλωση Ἑνότητας, §14)

Εἰσαγωγή
1. Σταχυολογήματα ἀπό τό κείμενο «Δήλωση Ἑνότητας» τῆς 10ης Συνέλευσης τοῦ Π.Σ.Ε. στό Πουσάν
2. Ἡ μέγιστη εὐθύνη τῶν Ὀρθοδόξων τοῦ Π.Σ.Ε., «προφητευμένη» ἀπό τόν Καθηγούμενο Ἀρχιμ. π. Γεώργιο Καψάνη
3. Ὁ ρόλος τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν τοῦ Βόλου στόν ἀναβαθμισμένο «οἰκουμενιστικό ἐπανευαγγελισμό» τῶν Ὀρθοδόξων
4. Τό ἐνισχυμένο ἐνδιαφέρον τοῦ Π.Σ.Ε. γιά τίς «σεξουαλικές μειονότητες» (ΛΟΑΤΚΙ - LGBTI)
 
Εἰσαγωγή

Εἶναι ἀξίωμα τῆς φυσικῆς, ἀλλά καί νόμος πνευματικός, ὅτι ἡ καθοδική κίνηση πού ἀκολουθεῖ τήν ἴδια συνεχῶς («μή ἀγκυλωμένη») κλίση, θά ἐπιταχύνεται μέχρι νά ὁδηγήσει στή συντριβή τοῦ σώματος. Αὐτή ἀκριβῶς εἶναι καί ἡ περίπτωση τῆς συμμετοχῆς τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στό λεγόμενο «Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν», ὅπως ἀπεδείχθη γιά μιά ἀκόμη φορά στή 10η Γενική Συνέλευση τοῦ Π.Σ.Ε., τήν πρώτη μετά τό Πόρτο Ἀλέγκρε, στό Πουσάν (Busan) τῆς Νοτίου Κορέας, ἀπό τίς 30 Ὀκτωβρίου μέχρι τίς 8 Νοεμβρίου.
Σέ παλαιότερο κείμενό μας [1] εἴχαμε παρουσιάσει συνοπτικῶς τό ἐπίσημο «Κείμενο περί ἐκκλησιολογίας: Κεκλημένοι νά γίνουμε ἡ Μία Ἐκκλησία» τῆς 9ης Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ Π.Σ.Ε. στό Πόρτο Ἀλέγκρε τῆς Βραζιλίας (2006), κείμενο πού εἶναι χαρακτηριστικό ἐκκλησιολογικῆς προδοσίας ἀπό ὀρθοδόξου πλευρᾶς, καθώς ἀναγνωρίζει, μεταξύ ἄλλων, ὅτι οἱ «ἐκκλησίες»-μέλη τοῦ Π.Σ.Ε. «χωρίς ἄλληλες εἶναι πτωχευμένες», καί ὅτι ἡ καθολικότητά τους ἐκπληρώνεται δῆθεν μόνο στή μεταξύ τους κοινωνία, ἐφ’ ὅσον ἡ ἔννοια τῆς «Μιᾶς Ἐκκλησίας» εἶναι δῆθεν εὐρύτερη ἀπό τήν ἔννοια τῆς ἐκκλησίας ὡς ὁμολογίας [2].
Δυστυχῶς, ἡ ἀντίδραση πού ἠγέρθη γιά ὅλα αὐτά τό 2011 στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος [3], ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς ὁποίας συνελήφθη παντελῶς ἐν ἀγνοίᾳ τοῦ ἐπαίσχυντου κειμένου καί τῶν εὐθυνῶν τῶν ἐκπροσώπων Της, δέν βελτίωσε τήν κατάσταση. Ἕτσι, πρό ὀλίγων ἡμερῶν, στίς 8 Νοεμβρίου, ἡ λήξη τῆς 10ης Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ Π.Σ.Ε. στό Πουσάν μᾶς κατέλιπε τεκμήρια περαιτέρω θεολογικῆς ἀλλοτριώσεως τῶν συμμετεχόντων σέ αὐτό. Τά νέα κείμενα πού προῆλθαν ἀπό τή 10η Γενική Συνέλευση στό Πουσάν τῆς Νοτίου Κορέας, καί ἰδιαιτέρως τό κείμενο «Δήλωση Ἑνότητας» (“Unity Statement”) [4] ἀποτελοῦν ἄμεση προσβολή στό πρόσωπο τῆς Ἀληθείας, τό πρόσωπο τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησιαστικῆς Θεολογίας καί Ἐκκλησιολογίας, ἐνῷ τελικῶς - μόνο θετικό – ἀποστομώνουν καί πάλι ἐκείνους πού ἀφελῶς, ἤ ἴσως δολερῶς, συνεχίζουν νά ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ παρουσία μας στούς διαχριστιανικούς διαλόγους ἔχει σκοπό νά ... ὁμολογήσει τήν Ὀρθοδοξία !
Πέραν τῶν ἀπαράδεκτων, ὅπως θά καταδείξουμε κατωτέρω, ἐκκλησιολογικῶν θέσεων τοῦ κειμένου, ἡ Γενική Συνέλευση τοῦ Πουσάν ἔδειξε ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον, αὐξημένο ὡς πρός τό Πόρτο Ἀλέγκρε, γιά τήν ἐκκλησιαστική καί κοινωνική ἔνταξη τῶν σεξουαλικῶν μειονοτήτων (“sexual minorities”, LGBTI) [5], εἶναι δέ πολύ ἐνδιαφέρον ὅτι ἐπισημοποίησε τήν σχέση τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν τοῦ Βόλου μέ τό Π.Σ.Ε καί τό Συμβούλιο Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν (CEC) [6]. Ἔτσι ἡ Ἀκαδημία τοῦ Βόλου καθίσταται εἰς τό ἑξῆς ὁ ἐπίσημος ἀκαδημαϊκός Gauleiter τῶν οἰκουμενιστικῶν fora στόν ἑλληνικό χῶρο, ἐπιφορτισμένη μέ τό καθῆκον τῆς οἰκουμενιστικῆς προπαγάνδας, μέ εἰδικές ἐκδόσεις, στά θεολογικά σεμινάρια καί τίς θεολογικές σχολές, μέ τρόπους πού πολύ συμφερόντως «ἐξομάλυνε» στόν ἱστοχῶρο της [7].
Βεβαίως, ὅλα αὐτά τά θλιβερά χρυσώνονται πάντοτε μέ τήν πομφόλυγα «τοῦ ἀναβαθμισμένου ρόλου τῶν Ὀρθοδόξων στό Π.Σ.Ε.» μετά τίς πρό δέκα ἐτῶν διεργασίες, πρίν τό Πόρτο Ἀλέγκρε, στίς ὁποῖες συμμετεῖχε καί ἡ «Εἰδική Ἐπιτροπή γιά τήν Ὀρθόδοξη Συμμετοχή στό Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν» (Special Commission on Orthodox Participation in the World Council of Churches). Οἱ διεργασίες κατέληξαν σέ σημαντικές διοικητικές μεταρρυθμίσεις στό σῶμα τοῦ Π.Σ.Ε., τίς ὁποῖες τό Π.Σ.Ε. ἐπεκύρωσε στό Porto Alegre καί οἱ ὁποῖες καθιέρωσαν μεταξύ ἄλλων τή λήψη ἀποφάσεων  ὄχι κατά πλειοψηφία (συνήθως), ἀλλά μέ ὁμοφωνία (consensus) πού συνεπάγεται καί περιορισμένες δυνατότητες εἴτε καταγραφῆς διαφορετικῆς θέσεως  εἴτε ἀναβολῆς τοῦ θέματος ἤ παραπομπῆς του σέ ἄλλη ἐπιτροπή (ὄχι πάντως δικαίωμα ἀρνησικυρίας, βέτο) [8].
Ἡ οὐσία ἐκείνων τῶν μεταρρυθμίσεων ἐν προκειμένῳ εἶναι ὅτι στίς ἐπί μέρους «ἐκκλησίες» - μέλη τοῦ Π.Σ.Ε. ἔχει δωρηθεῖ τό δικαίωμα ἀποστασιοποιήσεως, εἰδικῶς ὅταν πρόκειται γιά θέματα ἁπτόμενα τῆς ἐκκλησιολογικῆς αὐτοσυνειδησίας κάθε «ἐκκλησίας»-μέλους (βλ. κατωτέρω).
 Παρά ταῦτα οἱ Ὀρθόδοξοι (δὸς εἰπεῖν) ἐκπρόσωποί μας [9], τῶν τοπικῶν αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, δέν θεώρησαν χρέος νά ἀποστοῦν ἐπισήμως ἀπό τίς παρακάτω ἀπαράδεκτες ἐκκλησιολογικές θέσεις. Ἐπαινετές ἐξαιρέσεις οἱ πάντοτε ἀπουσιάζουσες ἀπὸ τὸ Π.Σ.Ε. Ἐκκλησίες τῆς Βουλγαρίας καί τῆς Γεωργίας.
Ἡ Συνέλευση στό Πουσάν ἐξέδωσε πλήν τῆς Unity Statement καί μήνυμα [10], ὅπου κατέληγε (§6) ὅτι «Σκοπεύουμε νά κινηθοῦμε μαζί» (“We intend to move together”), καθώς ἐπίσης βιβλίο ἀναφορᾶς, Resource Book (200 σελίδων), εἰδικό ὁδηγό, Handbook, κ.ἄ. [11].

Σημειώσεις

1.  Τί ὑπογράφουμε στούς Διαλόγους; Ὀρθόδοξες ἐκκλησιολογικές (ἐκ)πτώσεις στό Πόρτο Ἀλέγκρε. http://www.impantokratoros.gr/B46B3299.el.aspx

2. Βλ. παραγράφους: (§6) «Each church is the Church catholic and not simply a part of it. Each church is the Church catholic, but not the whole of it. Each church fulfills its catholicity when it is in communion with the other churches»· (§7) «Apart from one another we are impoverished»·  (§9) «We recall the words of the Toronto Statement, in which the member churches of the WCC affirm that "the membership of the church of Christ is more inclusive than the membership of their own church body”». Στό βιβλίο God, in your Grace ... ; Official Report of the Ninth Assembly of the World Council of Churches, Edited by Luis N. Rivera-Pagán, WCC Publications, Geneva 2007,  σελ. 257.257.258. Στό διαδίκτυο στήν τοποθεσία
http://www.oikoumene.org/en/folder/documents-pdf/poa_report.pdf

3. Βλ. λόγου χάριν τό κείμενο τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ «Ἀνακοινωθέν τοῦ Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ γιά τό κείμενο πού ἐξεδόθη στήν 9η Γενική Συνέλευση τοῦ Π.Σ.Ε στό Πόρτο Ἀλέγκρε»
http://www.impantokratoros.gr/peiraios_seraphim_portoalegre.el.aspx6.  Orthodox Handbook on Ecumenism presented at WCC 10th Assembly in Busan
http://wcc2013.info/en/news-media/all-news/orthodox-handbook-on-ecumenism-presented-at-wcc-10th-assembly-in-busan

7. Συνάντηση της Εκδοτικής Επιτροπής για την έκδοση του Orthodox Handbook on Ecumenism. Recourses for Theological Education  http://www.acadimia.gr/content/view/500/111/lang,el/

8. Constitution and Rules of the World Council of Churches (as amended by the 9th Assembly, Porto Alegre, Brazil, February 2006), Rules, XX, 6.d (γιά τά θέματα ἐκκλησιολογίας) καί Rules, XX, 8 καί 9 (γιά ἄλλα θέματα)· Στήν ἔκδοση God, in your Grace ... ; Official Report of the Ninth Assembly of the World Council of Churches, Edited by Luis N. Rivera-Pagán, WCC Publications, Geneva 2007, σελ. 469 καί 470ἑ. (ἀπό pdf στό Διαδίκτυο).

9.  List of delegates and representatives (MS Excel)
http://wcc2013.info/en/about-the-assembly/Listofdelegates.xls

10.   MC 01 Message of the 10th Assembly of the WCC “Join the Pilgrimage of Justice and Peace” http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/assembly/2013-busan/adopted-documents-statements/message-of-the-wcc-10th-assembly/@@download/file/MC%2001%20ADOPTED%20Message%20of%20the%2010th%20Assembly.pdf
Τό μήνυμα στά ἑλληνικά δεῖτε εδώ.

11.   Resource Book, World Council of Churches 10th Assembly, WCC Publications, Busan 2013
http://wcc2013.info/en/resources/documents/ResourceBook_en.pdf
Handbook, World Council of Churches 10th Assembly, WCC Publications, Busan 2013
http://wcc2013.info/en/resources/documents/Handbook_EN.pdf
Ὅλα τά ἔγγραφα τῆς Συνελεύσεως τοῦ Πουσάν εὑρίσκονται ἐδῶ:
http://wcc2013.info/en/resources/documents

Σταχυολογήματα ἀπό τό κείμενο «Δήλωση Ἑνότητας» τῆς 10ης Συνέλευσης τοῦ Π.Σ.Ε. στό Πουσάν
Ἐπιδείνωση στό Πουσάν τῶν ἐκκλησιολογικῶν θέσεων τοῦ Πόρτο Ἀλέγκρε.
Ἡ εὐθύνη τῶν Ὀρθοδόξων τοῦ Π.Σ.Ε., «προφητευμένη» ἀπό τόν π. Γεώργιο Καψάνη
Οἱ οἰκουμενιστές ἀχρήστευσαν τό δικαίωμα ἐκκλησιολογικῆς διαφοροποιήσεως.
Ὁ ρόλος τῆς Ἀκαδημίας  τοῦ Βόλου στόν «οἰκουμενιστικό ἐπανευαγγελισμό» τῶν Ὀρθοδόξων
Τό νέο " Ἐγχειρίδιο" τῆς Ἀκαδημίας "μᾶς ἀλλάζει τά θεολογικά φῶτα"
Τό ἐνισχυμένο ἐνδιαφέρον τοῦ Π.Σ.Ε. γιά τίς «σεξουαλικές μειονότητες» (ΛΟΑΤΚΙ - LGBTI)
Τό Π.Σ.Ε. προτίθεται νά ἐνισχύσει τήν "ἱεραποστολή ἀπό τό περιθώριο"

Δεν υπάρχουν σχόλια: