Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2014

«ΟΙ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ»

Αναδημοσιεύουμε το παρακάτω φωτογραφικό αφιέρωμα από το παλαιοημερολογιτικό ιστολόγιο Εν τούτω νίκα. Δεν κάνουμε σχόλια (πλην ολίγων διευκρινίσεων εντός), ούτε τοποθετούμαστε στο θέμα. Δε μπορούμε.
Ας εξαγάγουν τα συμπεράσματά τους και ας τοποθετηθούν οι εμπειρότεροι. Επισημαίνουμε μόνον ότι το ιστολόγιο πρόσκειται στην ηπιότερη μερίδα των ΓΟΧ (τους διαδόχους του πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου), που δεν αρνούνται την εγκυρότητα των μυστηρίων των νεοημερολογιτών. Επαναλαμβάνουμε τη θέση μας ότι το ημερολογιακό σχίσμα δεν θα λυθεί, αν δε λυθεί το πρόβλημα του Οικουμενισμού, το οποίο ατυχώς για κάποια μερίδα της Ορθόδοξης Εκκλησίας (ν.ημ.) δεν αποτελεί καν πρόβλημα...
Ως τότε, καλούμε σε διάλογο τους ορθοδόξους αρχιερείς του νέου και του παλαιού ημερολογίου προς θεραπείαν των σχισμάτων.

ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΟΜΙΛΙΩΝ ΟΙ «ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ» ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ «ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΥΣΤΗΡΙΑ, ΟΥΤΕ ΙΕΡΩΣΥΝΗ...»
ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΧΟΝΤΕΣ!

ΟΙ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

ΠΡ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ

Ο ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕ ΕΒΡΑΙΟ ΡΑΒΒΙΝΟΟΙ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

Ο ΠΡ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΞΟΡΙΑΣ ΤΟΥΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ


"Σ": Για τον πατριάρχη Μελέτιο Μεταξάκη εδώ.

ΟΙ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ


Ο ΔΙΩΚΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ


Την σκυτάλη του Αρχιεπισκοπού θρόνου των Αθηνών ανέλαβε ο Σπυρίδων Βλάχος. Αναφερόμενος ο Αρχιεπ/πος Σπυρίδων, κατά την πρώτην συνεδρίαν της ΙΣΙ, της το παλαιοημερολογιτικόν ζήτημα, ως τούτο ενεφανίζετο κατά την εποχήν της αναρρήσεως αυτού εις τον Αρχιεπ/κόν θρόνον, έλεγεν ότι εύρεν ούτος τούτο «εις κατάστασιν αυτόχρημα γαγγραίνης».

Ιδού πώς εν επισήμω συνοδικώ ανακοινωθέντι περιγράφεται η κατάστασις αύτη απο τον ίδιο:


«Ουδείς νόμος ίσχυε και ουδεμία απαγορευτική διάταξις επεβάλλετο εις αυτούς (τους παλαιοημερολογίτας). Καθηρημένοι δι' επαισχύντους πράξεις παρά της επισήμου Εκκλησίας εξηκολούθουν εμφανιζόμενοι ως ιερείς δι' απλής προσχωρήσεως εις τον παλαιοημερολογιτισμόν, χοιροβοσκοί ετέλουν Επισκοπικά καθήκοντα και εξωμόται είχον το θράσος να κηρύττωσι σχισματικούς απαξάπαντας τους ορθοδόξους Έλληνας χριστιανούς και άκυρον το βάπτισμα αυτών, αξιούντες να χρίωσιν αυτούς εκ νέου δι' «ορθοδόξου», κατ' αυτούς, μύρου, αγνώστου προελεύσεως. Καθ' ον χρόνον ναοί και παλαιαί ιστορικαί Μοναί, σεμνώματα της ορθοδόξου Ελληνοχριστιανικής παραδόσεως, έκλειον τας πύλας των και κατηρειπούντο λόγω των γνωστών συνθηκών, ως μύκητες εξεφύτρωνον και κατεσπίλουν το ιερόν εδάφιον της ενδόξου γης δήθεν «Ναοί» και «Μοναί» παλαιοημερολογιτικαί, εν τη πραγματικότητι δε καταγώγια και λησταρχεία, άνευ ουδενός ελέγχου και ουδεμιάς ουδαμόθεν αδείας» («Εκκλησία» 1953 σ. 49.).


ΟΙ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑ


Σχόλιο "Συγχώρησης": Ο Ν. Υόρκης Φιλάρετος (με το άσπρο καλυμαύχι) είναι ο προκαθήμενος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Διασποράς (ΡΟΕΔ), που τότε τελούσε σε ακοινωνησία με το Πατριαρχείο Μόσχας λόγω του κομουνισμού, στην οποία όμως υπάγονταν κληρικοί όπως ο άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς και ο π. Σεραφείμ Ρόουζ. Ο μητροπολίτης Φιλάρετος είναι άφθορος και τιμάται ως άγιος από τους Ρώσους της Διασποράς, που σήμερα είναι ενωμένοι με τη Μόσχα. Για το ενωτικό πνεύμα του αγίου (και κατ' εμέ) Φιλάρετου (εξ αιτίας του οποίου πνεύματος θεωρώ ότι αναγνώρισε, όπως θα δείτε σε φωτογραφία παρακάτω, τις - κατ' εμέ αντικανονικές - χειροτονίες ΓΟΧ επισκόπων που τέλεσαν χωρίς την έγκρισή του επίσκοποι της ΡΟΕΔ [βλ. και εδώ]) και για την Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς κτλ δείτε εδώ.

ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ

"Σ": Για τον πατριάρχη Αθηναγόρα παρακαλώ εδώ.

ΟΙ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑ


ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ

Παρουσιάζουμε αποσπάσματα από ομιλία του Σεβασμιωτάτου κ. Αμβροσίου ενώπιον της Αριστίνδην Συνόδου του 1974 (δημοσιεύθηκε στον "Ορθόδοξο Τύπο" στα φύλλα 202 και 203):

"ΑΡΝΟΥΜΑΙ να μετάσχω της εκλογής δια λόγους συνειδήσεως.
Η παρούσα Σύνοδος είναι αντικανονική ως μη μετεχόντων πάντων των επισκόπων της Ελλαδικής Εκκλησίας...

Οι ιεροί Κανόνες θέλουν και αξιούν όπως υπό πάντων των Επισκόπων εκάστης Εκκλησίας αναδεικνύεται ο Προκαθήμενος και όχι υπό μερίδος αυτών...
Σας ερωτώ, άγιοι Αδελφοί: Είμεθα όντως και απολύτως κανονικοί; Έχομεν άσπιλον κανονικότητα; Απαντώ στεντορείως: ΟΧΙ, ΟΧΙ, ΟΧΙ! Είμεθα και ημείς αντικανονικοί, πρώτον, διότι όλοι φέρομεν εν εαυτοίς προπατορικόν αμάρτημα αντικανονικότητος, ως προελθόντες, αμέσως ή εμμέσως, εκ της Ιεραρχίας, την οποία εδημιούργησεν η αντικανονική πενταμελής Αριστίνδην Σύνοδος του 1922, η οποία ανέδειξεν Αρχιεπίσκοπον τον Χρυσόστομον Παπαδόπουλον, και μάλιστα διά τριών μόνο ψήφων... δεύτερον, διότι εις την παρούσαν Σύνοδον παρακάθηνται Ιεράρχαι, εκλεγέντες υπό της Αριστίνδην Συνόδου του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού... τρίτον, διότι οι ημίσεις περίπου εκ των Συνέδρων της παρούσης Συνόδου είναι συναυτουργοί των μετά το 1967 γενομένων... τέταρτον, διότι το σύνολον των μελών της παρούσης Συνόδου, ή τουλάχιστον η συντριπτική πλειονότης, έλαβον χειροτονίαν Διακόνου ή Πρεσβυτέρου ή και αμφοτέρας εις ηλικίαν κατωτέραν της υπό των ιερών Κανόνων οριζομένης...

Επαναλαμβάνω τους λόγους των τηλεγραφημάτων μου: "Εν τη Εκκλησία της Ελλάδος ουδείς Ιεράρχης ευρεθήσεται καθαρός από ρύπου αντικανονικότητος" και "Εάν αντικανονικότητος παρατηρήσεις εν ημίν, Κύριε, Κύριε, τίς υποστήσεται..."; Προσφυέστατα εγράφη προχθές εις ημερησίαν εφημερίδα των Αθηνών, ότι αν θέλη η Πολιτεία να εύρη Επισκόπους ανεπιλήπτου κανονικότητος, ίνα αυτοί αναδείξουν τον νέον Αρχιεπίσκοπον, μία λύσιν έχει: Να ζητήσει παρά του Θεού όπως στείλει και πάλιν εις την γην τους 12 Αποστόλους!"

ΟΙ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ


ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ

Ο ΟΙΚ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 


ΟΙ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ


ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣΟΙ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ"Σ": Φωτογραφία από εδώ, όπου και σχετική τοποθέτηση, από την οπτική των ΓΟΧ.

ΟΙ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑ


ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ

ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ


ΕΠΙΧΥΣΗ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ

"Συγχώρησις": Η ανάρτηση κλείνει με τις παρακάτω παραπομπές, που μπορεί να μελετήσει ο ενδιαφερόμενος και ας εξαγάγει τα συμπεράσματά του. Τα παραθέτουμε, για να μη λογοκρίνουμε το άρθρο. Για να μη σπεύσει κάποιος να πει ότι διαφημίζουμε τους ΓΟΧ, διευκρινίζουμε ότι στο παρόν ιστολόγιο έχουμε εκφράσει τους προβληματισμούς μας με σειρά αναρτήσεων προς κάθε κατεύθυνση (βλ. τις διάφορες ενότητες των αναρτήσεών μας). Ο Θεός ας βοηθήσει την αγία Ορθόδοξη Εκκλησία Του και όλους τους αδελφούς μας. Αμήν.
ΥΓ. Θα παρακαλέσω επίσης να επισκεφθείτε και το άρθρο μας: Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος: παλαιό ή νέο ημερολόγιο;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: